Budowa i rozbudowa internetowego systemu informatycznego „Strefa Projektów UJ” została sfinansowana w ramach realizacji projektów:
„UkierunkUJ się na doskonałość!” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „STRATEGIA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”
„ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
POWER.03.05.00-00-Z309/17-00

„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”